2onepixel_369309

Presentasjon av kurset og konseptet

  1. Presentasjonen nedenfor finnes også som et PDF-dokument på én side. Print det gjerne ut og gi det til andre.
  2. Se også en oversikt over INNHOLDET i hvert av de 5 temaene.
  3. En informativ annonse om kurset publisert i noen aviser og kristne blader.
     

«SAMLIVSREVOLUSJON – Et kurs om kjønn, seksualitet og kristen tro»

Et nettbasert, gratis og fleksibelt kurs med 5 frittstående temaer.

Kurset gir skolering og fordypning i vår tids radikale kjønnsideologi og utfordringene denne representerer for kristne menigheter og enkeltpersoner i spørsmål om kristen samlivsetikk, ekteskapet og barn. Kurset er samtalebasert og kan ledes av lokale krefter – uten fagfolk eller eksperter.

Bakgrunn og behov

Mye tyder på at den norske kulturen i årene framover vil bli stadig mer skeptisk og kritisk til kristen tro og etikk. Som kristne må vi trolig venne oss til anklager om å være irrelevante og trangsynte, intolerante og fordømmende.

Etter all sannsynlighet vil en sentral del av disse utfordringene finne sted innen temaer relatert til kjønn, seksualitet og samliv. Det vil skje på mange arenaer – i barnehage, skole, ungdomskultur, politikk og media, og i menigheter, kirkesamfunn og organisasjoner.

Hva gjør vi i denne situasjonen, dersom tilpasning til den nye kjønnsideologien ikke er et aktuelt alternativ for oss?

Som Jesu etterfølgere ønsker vi å bekjenne, stå fast på og forsvare Guds ord og skaperordninger også innen samlivsetikken.

Da trenger vi skolering, fellesskap, redskaper og utrustning som hjelper oss til å vokse i kunnskap, overbevisning og frimodighet. Dette er visjonen og hensikten med kurset.

Program og ressurser

Alle ressursene er svært fleksible og kan fritt lastes ned og tilpasses lokale behov og ønsker. Man kan velge mellom undervisnings-ark på papir, PowerPoint-presentasjoner og video-undervisning.

Kursets 5 temaer er selvstendige enheter. Man gjennomfører de temaene man ønsker, og i den rekkefølgen man selv velger.

Tema 1: Samlivsdebatten og utviklingen i samfunn og kirke.
Tema 2: Den radikale kjønnsideologien.
Tema 3: Jesus som forbilde og Bibelen som autoritet.
Tema 4: Mor-far-barn-relasjonen er unik.
Tema 5: Utfordringer og konsekvenser. Hva gjør vi?

Kursets idé og målsetting

A. Teologisk fundament. 
a) Ekteskapserklæring, et felleskristent dokument fra 2016,
b) Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll, en felleskristen uttalelse fra 2020.

B. Deltakere. Kurset passer både for unge og eldre, med liten eller stor digital erfaring. Temaene fungerer både i små grupper, i større sammenhenger og i selvstudium.

C. Tilhørighet. Der det er naturlig, kan kurset bli gjennomført i tilknytning til en menighet, forening eller organisasjon. I andre tilfeller vil det være naturlig at kurset er frittstående og selvstendig. Hvem som helst står fritt til å starte et kurs.

D. Undervisningen. Kurset er basert på samtalebasert undervisning med ferdig utarbeidet materiell:

1. Undervisning med video.
2. Undervisning med ressurser på papir.
3. Undervisning med PowerPoint-lysbilder.
4. Selvstudium.

Det er utarbeidet detaljert undervisningsstoff og ekstra ressurser til hvert enkelt tema. Om ønskelig kan man bruke mer enn ett møte på hvert tema.
10e9672638_1577382220_life-group-5-small
E. M
ålsetting. Formålet med kurset er ikke diskusjon og meningsbrytning, men fordypning og skolering i tråd med dokumentene som danner det teologiske grunnlaget nevnt i punkt A ovenfor.

F. Rettigheter og økonomi. Kurset og alle de tilhørende ressurser ligger fritt tilgjengelig på Samlivsbanken.no. Stiftelsen MorFarBarn, som har utviklet kurset, gjør ikke krav på noen rettigheter som begrenser bruk, kopiering, justeringer og videreformidling av ressursene, så lenge det skjer på samme verdigrunnlag som det felleskristne dokumentet Ekteskapserklæring.

Kurset og alle tilhørende ressurser er gratis.

Stiftelsen MorFarBarn driftes ved hjelp av frivillige gaver.